OP JAK

OP  JAK

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Jan Amos Komenský patří k největším pansofistům a filozofům Evropy. Zdůrazňoval, že vzdělávání je nikdy nekončící proces a že je třeba se mu celoživotně věnovat. Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) z tohoto předpokladu vychází a klade důraz na nezbytnost nabytí kompetencí k celoživotnímu vzdělávání, díky kterým člověk dosáhne maximalizace svého potenciálu a dlouhodobé uplatnitelnosti ve společnosti. Komenského myšlenky jsou o to naléhavější, o co rychleji se svět mění. Doba, v níž žijeme, je stále komplexnější a klade na nás nové nároky související s nastoupivším obdobím digitalizace, robotizace, klimatických a společenských změn. Jsme jejich součástí a hledáme východiska nejen pro jednotlivce, ale i pro společnost a lidstvo.

Struktura OP JAK reflektuje prioritní témata financovaná ze strukturálních fondů Evropské unie v programovém období 2021–2027 a zkušenosti z předchozích operačních programů v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V případě hraničních oblastí a možných synergií vede MŠMT průběžnou diskusi se všemi relevantními aktéry (zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo pro místní rozvoj). Základním východiskem pro vyjednávání je nastavení hraničních oblastí v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Anotace projektu:

Registrační číslo projektu:                                                        CZ.02.02.XX/00/22_002/0005010

Název projektu:                                                                           Klíč k poznání

Název příjemce:                                                                                         ZŠ a MŠ Praha Z, Tusarova 21

Termín realizace:                                                                        1. 7. 2023 - 31. 12. 2025

Výše podpory:                                                                             ZŠ - 3.055.720,00 Kč

                                                                                                       MŠ - 802.620,00 Kč

                                                                                                       ŠD - 431.400,00 Kč

AKTIVITY PRO ZŠ

ŠKOLNÍ ASISTENT ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG
Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního speciálního pedagoga (dále jen „speciální pedagog“) základním školám s počtem žáků 180 a vyšším, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory. Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků školy a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření.

PODPORA ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM V ZŠ
Cílem aktivity je podpora žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v ZŠ prostřednictvím doučování češtiny jako cizího jazyka ve škole.

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pracovníci ve vzdělávání budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí.

AKTIVITY PRO MŠ

ŠKOLNÍ ASISTENT MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ MŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

PODPORA DĚTÍ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM MŠ
Cílem aktivity je podpora žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v ZŠ prostřednictvím doučování češtiny jako cizího jazyka ve škole.

AKTIVITY PRO ŠD

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ŠD
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

INOVATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V ŠD    
Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj účastníků zájmového vzdělávání v ŠD a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou účastníka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.