Zápisy do 1. tříd a přípravných tříd ve všech základních školách MČ Praha 7 proběhnou ve dvou částech – nejprve formou elektronické registrace termínu zápisu a poté osobní účasti dítěte a zákonného zástupce na vybrané ZŠ

Přístup do elektronického předzápisu bude umožněn v termínu od 18. 3. do 29. 3. 2024, odkaz najdete zde. Přihlášku lze vyplnit kdykoli v uvedeném termínu, pořadí provedení elektronického předzápisu na přijetí žáka nemá vliv. Postup vyplnění el. předzápisu naleznete zde

Hlavní část zápisu se uskuteční ve dnech 10. 4. a 11. 4. 2024 na všech základních školách MČ Praha 7. Na tento zápis přijde dítě s rodičem (zákonným zástupcem) v čase, který si zvolí v rezervačním systému při elektronickém předzápasu, a doloží následující dokumenty:

  • ·vyplněnou Žádost o přijetí (případně Žádost o odklad školní docházky)
  • ·rodný list dítěte
  • ·svůj občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (občané jiných států předloží pas a doklad o pobytu na území ČR)

ŽÁDOSTI A DALŠÍ INFORMACE K ZÁPISU JSOU KE STAŽENÍ ZDE

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je možné podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání učinit a) písemně, b) ústně do protokolu, c) v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)
  • poštou
  • osobní podání žádosti v kanceláři školy

Tiskopisy lze vyplnit předem a přinést k zápisu. V případě žádosti o odklad školní docházky je ideální přijít rovnou s jeho doporučením ze školského poradenského zařízení a od odborného (dětského) lékaře.

Pokud se nemůžete zápisu zúčastnit, je nutné kontaktovat vedení školy a domluvit jiný postup.

Další důležité informace a kontakty:

https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/skolstvi/zakladni-skoly/zapis-do-zakladni-skoly/

Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 7 a 8, U Smaltovny 22, Praha 7, tel. 220 805 297


Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. 
Žádost zákonného zástupce o odklad školní docházky musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, je zákonný zástupce povinen zajistit dítěti předškolní vzdělávání v MŠ nebo v přípravné třídě.

Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška o základním vzdělávání).