Posláním školské rady je vykonávat funkci samosprávy a veřejné kontroly školy ve smyslu zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění.

Školská rada v Základní škole a Mateřské škole Praha 7, Tusarova 21 byla zřízena Městskou částí Praha 7. Rada školy schvaluje výroční zprávu, návrh rozpočtu školy, zprávu o hospodaření. Dále má právo vyjádřit se ke vzdělávacímu programu, který škola připravuje, ke koncepčním záměrům rozvoje školy, k jmenování a odvolání ředitele, může požádat Českou školní inspekci o inspekci a školský úřad o kontrolu hospodaření školy.

Školská rada (dále jen Rada) se ze zákona schází minimálně dvakrát za školní rok. Dále pak dle potřeby. Na začátku školního roku je pravidelně projednána, případně schválena výroční zpráva základní i mateřské školy za uplynulý školní rok. Druhá z pravidelných schůzek bývá v květnu.

Úkolem Rady je diskutovat se všemi subjekty, kterých se život školy bezprostředně dotýká, o problémech i úspěších školy. Dále pak hledat cesty řešení problémů běžného fungování ZŠ. Rada ZŠ Tusarova se pak také snaží hledat konkrétní úkoly, jak mohou jednotliví členové přímo prospět.

Vítány jsou náměty a jakákoli pomoc ze strany všech rodičů našich žáků. Obracíme se tedy na vás s nabídkou a zároveň i prosbou – chcete-li i vy ovlivňovat život naší základní školy, sdělovat své názory, diskutovat o problémech vašich dětí, případně pomoci v jakékoli oblasti činnosti školy, obraťte se na vedení či členy Rady.

Členové:

  • Petr Diviš - za rodiče (předseda školské rady)
  • Ing. Pavel Bednář - za rodiče              
  • Ing. Jana Pěchová - za rodiče
  • Mgr. Ilona Sajenková - za pedagogy - ZŠ
  • Mgr. Jana Jelínková - za pedagogy - ZŠ
  • Jana Bošková - za pedagogy - ŠD
  • Mgr. Linda Sokačová - za MČ Praha 7
  • Ing. Jakub Hurrle - za MČ Praha 7
  • Jan Svoboda - za MČ Praha 7