Pozor, důležité!

Zákon 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, platný od 1. ledna 2012 přinesl následující nejdůležitější změny:

§ 60 odstavec 7 - "Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky. Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání konané v rámci jedné školy, pokud v jeho rámci ředitel školy rozhodne o konání přijímací zkoušky, nelze zkoušku vykonat ve více různých termínech, ve kterých se přijímací zkouška koná."

§ 60 odst 16 - se slova "odešle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče" nahrazují slovy "zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí". (= Střední škola neposílá rozhodnutí o tvém přijetí, výsledky pouze vyvěšuje na web školy a na vývěsku! Rozhodnutí o nepřijetí však je povinna poslat.)

§ 60a odstavec 6 - "Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.".

V § 60a odstavec 7 - "Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání."

Více na   http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/11-472.htm


Nejčastější dotazy k přijímacímu řízení

 • Kolik přihlášek může uchazeč podat do 1. kola přijímacího řízení?
 • Uchazeč může podat do 1. kola přijímacího řízení 2 přihlášky.
 • Toto platí pro přijímací řízení na střední školy i na víceletá gymnázia.
 • Za přihlášky se nebude nic platit.
 • Tiskopis přihlášky můžete nalézt na stránkách MŠMT pod heslem - Formuláře přihlášek (vzory).

 http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore


Jak se v letošním roce podávají přihlášky k přijímacímu řízení?

Uchazeči podávají přihlášky sami přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem.

Nepředkládají je tedy prostřednictvím základní školy.


Do kdy se musí přihlášky podat?

Uchazeč musí podat přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení:
a) do 30. listopadu na obory vzdělávání s talentovou zkouškou
b) do 15. března na obory bez talentové zkoušky
Základní škola potvrzuje prospěch žáků na přihláškách.

Kdy se bude konat první kolo přijímacích zkoušek?

Konání přijímacích zkoušek v prvním kole se bude konat v období od 22. dubna do 7. května.


Jak se uchazeč dozví, zda škola v rámci přijímacího řízení pořádá přijímací zkoušky a jejich případný termín?

Jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy. Jejich počet není omezen.
Pro přijímání do prvního ročníku střední školy je ředitel povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení.
V rámci přijímacího řízení může ředitel rozhodnout o konání přijímacích zkoušek.
Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky a její kritéria zveřejní ředitel:
a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října
b) pro ostatní obory vzdělání do 31. ledna
Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení odesílá ředitel školy 14 dní před termínem zkoušky.

Je možné, že se budou termíny přijímacích zkoušek na některých školách krýt?

Školský zákon ukládá školám vyhlásit pro přijímací zkoušky minimálně 2 termíny jejich konání.
Uchazeč tedy využije ten termín, který mu bude více vyhovovat (ten musí vyznačit do přihlášky).
Pokud se však budou termíny přijímacích zkoušek na některé školy překrývat, uchazeč bude muset zvolit, na kterou přijímací zkoušku se dostaví, které škole dává přednost.
 

Jak má uchazeč postupovat, pokud bude přijat na více škol najednou?

Na školu, kterou si uchazeč vybere, bude muset do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí doručit tzv. zápisní lístek.
Zápisní lístek pro přijetí na následující školní rok obdrží každý žák jen jeden!
Škola, která do uvedené lhůty zápisní lístek od uchazeče neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu,
kde také uspěl. Ve škole, v níž uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím studentem.
Na tato místa mohou pak ředitelé SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to hned po skončení prvního kola přijímacího řízení. Nemusí čekat na září.

Od koho uchazeč obdrží zápisní lístek?

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisní lístek na této základní škole, a to nejpozději
do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
 
 
Více informací získáte na stránkách MŠMT ČR - Přijímání na střední školy a konzervatoře  

Malý průvodce na bezpečnou cestu k volbě povolání

1. O co vlastně jde při volbě povolání?
Hledáme ideální rovnováhu mezi dvěma světy - světem práce a vlastní osobností .
Polož si nejprve otázky: Kdo jsem, co umím, v čem jsem dobrý, co mi příliš nejde, co jsem schopen, ale i ochoten dělat, co bych nikdy nedělal, …?

Při zkoumání a hodnocení světa práce se zajímej o informace , které ti sdělí:

 • obsah práce (co je náplní pracovní činnosti, jaké pracovní prostředky se využívají, v jakém se odbývá pracovním prostředí, jaká je pracovní doba, složení kolektivu, …?)
 • podmínky dalšího uplatnění (je na trhu práce tato profese žádaná, co mzda, možnosti kariérního růstu, společenská prestiž, možnost podnikání, možnost cestování, …?)
 • potřebnou vzdělávací přípravu (jaké jsou podmínky přijetí ke studiu, profil absolventa, forma a délka studia, kde můžu ve studiu pokračovat, …?) 

Při zamýšlení se nad svojí osobností ber do úvahy především:  

 • vlastní zájmy a představy o budoucím povolání (která činnost mě baví, ve kterém povolání bych ji mohl zúročit, …?)
 • vrozené schopnosti, povahové vlastnosti, tělesné předpoklady, zdravotní stav (jsem manuálně zručný, umím jednat s lidmi, mám požadované fyzické předpoklady, …?)
 • školní výsledky, znalosti a dovednosti (dovedu snadno komunikovat s lidmi, umím se rychle rozhodnout, využiji znalosti jazyků, …?)

  K poznání sama sebe si vyzkoušej zábavný test na internetovém serveru   www.gwo.cz


2. Kdo a co ti může pomoci s výběrem profese?  Především informace, které získáš:  

a) V každoročně obnovovaných publikacích  s přehledem jednotlivých typů škol, obory, kterým vyučují, adresami, počtem přijímaných uchazečů, podmínkami přijetí a nově i termíny přijímacího řízení. Tištěné publikace s katalogem škol si můžeš zapůjčit ve škole, lépe je však zakoupit si je v oddělení učebnic jakéhokoli  knihkupectví – např. Černá labuť, Luxor   (publikace Atlas školství, Kam na školu, Vybíráme střední školu ...)

b) Při návštěvě vybrané střední školy v rámci dnů otevřených dveří : 
• měl bys navštívit nejméně dvě a více škol
• školu navštiv v doprovodu rodičů
• připrav si otázky týkající se přijímacího řízení, vybavení školy, učebních plánů, 
  uplatnění absolventů, apod.

c) Na výstavě „SCHOLA PRAGENSIS“  (prezentace pražských středních škol) v Kongresovém centru Praha.
d) Na webových stránkách  institucí zabývajících se problematikou volby povolání, napříkladwww.atlasskolstvi.cz   – vyhledávání škol a oborů, školy podle regionů, přijímací řízení, střední škola v zahraničí…….

www.scio.cz – databáze středních škol, internetové kurzy, cvičné a porovnávací testy, Národní srovnávací zkoušky…….
www.hledam-skolu.cz  – vyhledávání škol
www.istp.cz  - Chcete se dozvědět více o nějaké profesi? Zajímá Vás, kolik si vydělá kuchař, co dělá hrázný nebo jaké vzdělání má mít architekt? Informace naleznete v Kartotéce typových pozic.
www.infoabsolvent.cz   – informační portál o uplatnění absolventů škol na trhu práce
www.stredniskoly.eu  – katalog středních škol

e) V pedagogicko-psychologické poradně  si můžeš formou testů ověřit schopnosti a osobní předpoklady pro studijní zaměření.

Adresa: PPP, Praha 7, U Smaltovny 22, tel. 220 805 247

f) V Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání  získáš informace ze sféry práce, tzn.: charakteristiku povolání, jeho pracovních nároků, pracovního prostředí, nutnost dosaženého vzdělání pro výkon povolání, možnost uplatnění v praxi, atd.

Adresa: Domažlická 11, Praha 3

www.portal.mpsv.cz/sz/local/ab_info/ipsmain 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.