• psi sbirka

  Vyhlášení sbírky

  1398
  Stejně jako v předchozích letech vyhlašuje ZŠ Tusarova sbírku na pomoc psím kamarádům…

 

Postup podání přihlášky na SŠ

Vyplňování přihlášek

 • Třídnímu učiteli odevzdá žák nejpozději do 12. února 2021 písemnou informaci o plánovaném studiu osobní údaje, název zvolené školy, obor vzdělávání (kód a název, případně zaměření), termín školní přijímací zkoušky, pokud ji škola realizuje (termín jednotné přijímací zkoušky je dán Ministerstvem školství). V 1. kole přijímacího řízení je lépe uvést 2 studijní obory, o preferenci rozhoduje pořadí na přihlášce.

 • Podle výše uvedených údajů škola vytiskne ze systému školní matriky přihlášky na SŠ

 • Žák obdrží kompletně vyplněnou a ředitelkou školy potvrzenou přihlášku nejpozději 20. února 2021

 • Údaje na přihlášce žák spolu se zákonným zástupcem pečlivě zkontrolují

 • Přihlášky podepíše uchazeč (žák) i zákonný zástupce

 • Podle potřeby střední školy si žák nechá vystavit na tiskopis lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti

Termíny odevzdání přihlášek

Nejpozději do 1. 3. 2021 odevzdá žák přihlášku na SŠ buď osobně, nebo doporučenou poštou.

Pozor! Na konzervatoře a jiné umělecké školy s talentovou zkouškou se přihlášky odevzdávají do 30. 11. 2020!

Termíny jednotných přijímacích zkoušek

čtyřleté obory vzdělávání

 • První řádný termín 12. 4. 2021

 • Druhý řádný termín 13. 4. 2021

šestiletá a osmiletá gymnázia

 • První řádný termín 14. 4. 2021

 • Druhý řádný termín 15. 4. 2021

Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů).   

Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví, omlouvají ho pouze vážné důvody (např. zdravotní), sdělené formou písemné omluvy řediteli dané školy.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem přijímacího řízení u každého uchazeče.

Zveřejněný seznam bude umístěn na veřejně přístupném místě v SŠ i na webu střední školy, a to alespoň po dobu 15 dnů.

Rozhodnutí o výsledcích přijímacího řízení se písemně zasílá pouze nepřijatým uchazečům!

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.

Vyplněný a školou potvrzený zápisový lístek obdrží žák proti podpisu od výchovné poradkyně v průběhu měsíce března.

Žák ho odevzdá na zvolenou SŠ do 10 dnů po vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku (nebo případně pro odvolání) běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení,

Vzít zápisový lístek zpět až na výjimky nelze. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo úspěšné jeho odvolání.

Nepřijetí, odvolání proti nepřijetí

Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí o nepřijetí písemně.

Odvolání proti nepřijetí podá žák prostřednictvím zákonného zástupce do 3 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí.


Jak se v letošním roce podávají přihlášky k přijímacímu řízení?

Uchazeči podávají přihlášky sami přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem.

Nepředkládají je tedy prostřednictvím základní školy.


Do kdy se musí přihlášky podat?

Uchazeč musí podat přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení:
a) do 30. listopadu na obory vzdělávání s talentovou zkouškou
b) do 15. března na obory bez talentové zkoušky
Základní škola potvrzuje prospěch žáků na přihláškách.

Kdy se bude konat první kolo přijímacích zkoušek?

Konání přijímacích zkoušek v prvním kole se bude konat v období od 22. dubna do 7. května.


Jak se uchazeč dozví, zda škola v rámci přijímacího řízení pořádá přijímací zkoušky a jejich případný termín?

Jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy. Jejich počet není omezen.
Pro přijímání do prvního ročníku střední školy je ředitel povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení.
V rámci přijímacího řízení může ředitel rozhodnout o konání přijímacích zkoušek.
Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky a její kritéria zveřejní ředitel:
a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října
b) pro ostatní obory vzdělání do 31. ledna
Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení odesílá ředitel školy 14 dní před termínem zkoušky.

Je možné, že se budou termíny přijímacích zkoušek na některých školách krýt?

Školský zákon ukládá školám vyhlásit pro přijímací zkoušky minimálně 2 termíny jejich konání.
Uchazeč tedy využije ten termín, který mu bude více vyhovovat (ten musí vyznačit do přihlášky).
Pokud se však budou termíny přijímacích zkoušek na některé školy překrývat, uchazeč bude muset zvolit, na kterou přijímací zkoušku se dostaví, které škole dává přednost.
 

Jak má uchazeč postupovat, pokud bude přijat na více škol najednou?

Na školu, kterou si uchazeč vybere, bude muset do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí doručit tzv. zápisní lístek.
Zápisní lístek pro přijetí na následující školní rok obdrží každý žák jen jeden!
Škola, která do uvedené lhůty zápisní lístek od uchazeče neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu,
kde také uspěl. Ve škole, v níž uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím studentem.
Na tato místa mohou pak ředitelé SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to hned po skončení prvního kola přijímacího řízení. Nemusí čekat na září.

Od koho uchazeč obdrží zápisní lístek?

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisní lístek na této základní škole, a to nejpozději
do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
 
 
Více informací získáte na stránkách MŠMT ČR - Přijímání na střední školy a konzervatoře  

Malý průvodce na bezpečnou cestu k volbě povolání

1. O co vlastně jde při volbě povolání?
Hledáme ideální rovnováhu mezi dvěma světy - světem práce a vlastní osobností .
Polož si nejprve otázky: Kdo jsem, co umím, v čem jsem dobrý, co mi příliš nejde, co jsem schopen, ale i ochoten dělat, co bych nikdy nedělal, …?

Při zkoumání a hodnocení světa práce se zajímej o informace , které ti sdělí:

 • obsah práce (co je náplní pracovní činnosti, jaké pracovní prostředky se využívají, v jakém se odbývá pracovním prostředí, jaká je pracovní doba, složení kolektivu, …?)
 • podmínky dalšího uplatnění (je na trhu práce tato profese žádaná, co mzda, možnosti kariérního růstu, společenská prestiž, možnost podnikání, možnost cestování, …?)
 • potřebnou vzdělávací přípravu (jaké jsou podmínky přijetí ke studiu, profil absolventa, forma a délka studia, kde můžu ve studiu pokračovat, …?) 

Při zamýšlení se nad svojí osobností ber do úvahy především:  

 • vlastní zájmy a představy o budoucím povolání (která činnost mě baví, ve kterém povolání bych ji mohl zúročit, …?)
 • vrozené schopnosti, povahové vlastnosti, tělesné předpoklady, zdravotní stav (jsem manuálně zručný, umím jednat s lidmi, mám požadované fyzické předpoklady, …?)
 • školní výsledky, znalosti a dovednosti (dovedu snadno komunikovat s lidmi, umím se rychle rozhodnout, využiji znalosti jazyků, …?)

  K poznání sama sebe si vyzkoušej zábavný test na internetovém serveru   www.gwo.cz


2. Kdo a co ti může pomoci s výběrem profese?  Především informace, které získáš:  

a) V každoročně obnovovaných publikacích  s přehledem jednotlivých typů škol, obory, kterým vyučují, adresami, počtem přijímaných uchazečů, podmínkami přijetí a nově i termíny přijímacího řízení. Tištěné publikace s katalogem škol si můžeš zapůjčit ve škole, lépe je však zakoupit si je v oddělení učebnic jakéhokoli  knihkupectví – např. Černá labuť, Luxor   (publikace Atlas školství, Kam na školu, Vybíráme střední školu ...)

b) Při návštěvě vybrané střední školy v rámci dnů otevřených dveří : 
• měl bys navštívit nejméně dvě a více škol
• školu navštiv v doprovodu rodičů
• připrav si otázky týkající se přijímacího řízení, vybavení školy, učebních plánů, 
  uplatnění absolventů, apod.

c) Na výstavě „SCHOLA PRAGENSIS“  (prezentace pražských středních škol) v Kongresovém centru Praha.
d) Na webových stránkách  institucí zabývajících se problematikou volby povolání, napříkladwww.atlasskolstvi.cz   – vyhledávání škol a oborů, školy podle regionů, přijímací řízení, střední škola v zahraničí…….

www.scio.cz – databáze středních škol, internetové kurzy, cvičné a porovnávací testy, Národní srovnávací zkoušky…….
www.hledam-skolu.cz  – vyhledávání škol
www.istp.cz  - Chcete se dozvědět více o nějaké profesi? Zajímá Vás, kolik si vydělá kuchař, co dělá hrázný nebo jaké vzdělání má mít architekt? Informace naleznete v Kartotéce typových pozic.
www.infoabsolvent.cz   – informační portál o uplatnění absolventů škol na trhu práce
www.stredniskoly.eu  – katalog středních škol

e) V pedagogicko-psychologické poradně  si můžeš formou testů ověřit schopnosti a osobní předpoklady pro studijní zaměření.

Adresa: PPP, Praha 7, U Smaltovny 22, tel. 220 805 247

f) V Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání  získáš informace ze sféry práce, tzn.: charakteristiku povolání, jeho pracovních nároků, pracovního prostředí, nutnost dosaženého vzdělání pro výkon povolání, možnost uplatnění v praxi, atd.

Adresa: Domažlická 11, Praha 3

www.portal.mpsv.cz/sz/local/ab_info/ipsmain 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.